Klubbhåndbok

Klubbhåndbok
Oppdatert 20.november 2017

Innholdsfortegnelse
Klubbfakta
Innledning
1. FKFs visjon og mål
2. FKFs verdigrunnlag
3. FKFs lover
4. FKFs organisering
a. Organisasjonskart
b. Styre, komitéer og administrasjon
c. Rollebeskrivelser
d. Årsmøtet
5. FKF-lagenes organisering
a. Trener
b. Lagleder/oppmann
c. Økonomiansvarlig
d. Foreldrekontakt
6. Klubbdrift/rutiner
a. Politiattest
b. Kontingenter, avgifter, medlemskap
c. Forsikring
d. Arbeidsgiveransvar
e. Hjemmekamper
f. Bruk av anlegg og lokaler
g. Arrangementer
h. Dommere
i. Retningslinjer utstyr og materiell
j. Retningslinjer barne- og ungdomsfotball
7. Økonomi
8. Informasjon/kommunikasjon
9. Rekrutteringsplan
10. Utdanning/kompetansen
11. Årshjul/aktivitetskalender
12. Utmerkelser

# Klubbfakta
Klubbnavn: FK Fyllingsdalen
Stiftet: 20.09.2011
Hjemmedrakt: Lilla-lilla-lilla
Bortedrakt: Hvit-hvit-hvit
Medlemstall: 1188 pr 31.12.2016
Lag: 90 lag påmeldt til seriespill i 2017
Postadresse: Allestadveien 12, 5142 Fyllingsdalen
Besøksadresse: Allestadveien 12, 5142 Fyllingsdalen
E-postadresse: post@fkfyllingsdalen.no
Internettadresse: www.fkfyllingsdalen.no
Organisasjonsnummer: 997748689
Bankforbindelse: Sparebanken Vest
Bankkonto: 3633.33.99398
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Hordaland Fotballkrets

Kontaktinformasjon

Daglig leder: konstituert Elisabeth Mosleth, post@fkfyllingsdalen.no, 97474377
Økonomimedarbeider: Maj-Liss Methlie, maj-liss@fkfyllingsdalen.no, 91533466
Arrangementsansvarlig: Ingrid Størseth, ingrid@fkfyllingsdalen.no, 41608305
A-lagstrener herrer/utviklingsansvarlig: Hiep Tran, hiep@fkfyllingsdalen.no, 99561232
A-lagstrener kvinner/utviklingsansvarlig: Børge Haugsdal, haugsdal8@gmail.com, 93495294
Ansvarlig barn/bredde: Kay Heldal, kay@fkfyllingsdalen.no, 92040868
Web/sosiale medier: Haakon Eliassen, 90028280, haakon@fkfyllingsdalen.no

# INNLEDNING
FKF sin håndbok er i sin helhet en nettbasert håndbok som tillitsvalgte, medlemmer, foreldre og andre interesserte kan innhente opplysninger, veiledning og relevant informasjon om klubben, våre verdier og visjoner, økonomi og klubbdrift.
FKF vil alltid være en åpen klubb for våre medlemmer og omverden når det gjelder vår drift, våre mål og tanker om hvordan vi vil oppnå våre mål.

# 1. FKFs visjon og mål

Visjon:
Vi skal farge Norge lilla
På stadig flere arenaer både lokalt og nasjonalt, skal FK Fyllingsdalen profilere seg og sette spor etter seg. Gutter og jenter, herrer og damer i lilla drakter skal få små og store fotballopplevelser i en klubb som bryr seg. Dommere, trenere, støtteapparat og administrasjonen skal sammen med spillere og foresatte bidra til positive fotballaktiviteter og være en attraktiv lagspiller for næringsliv og bydelens befolkning.

Strategiske mål:
Barne- og breddefotball:
FKF skal være en inkluderende klubb for alle, uavhengig av ferdigheter og ambisjoner.

• Trenere og lagledere i barnefotball og på breddelagene rekrutteres på basis av frivillighet
• Klubben skal sørge for kvalitet ved at trenere og lagledere gis nødvendig opplæring og kursing
• Sportsplanen skal være førende for all aktivitet
• Barnefotballen skal kjennetegnes av fellestreninger for hvert årstrinn og samarbeid mellom trenere og lag innad i klubben for å styrke samhold og klubbfølelse
• Spillere på alle nivåer skal motiveres til å få gode fotballopplevelser gjennom ungdomstiden
• Trenere og lagledere skal være gode rollemodeller både på og utenfor banen

Toppfotball og spillerutvikling:
FKF A-lag for damer og herrer skal være etablert i 1.divisjon med flere lokalt forankrede spillere. FKF skal være blant de ledende i Hordaland på spillerutvikling på gutte- og jentesiden

• Klubben skal sikre kompetanse, kvalitet og kontinuitet på trener- og ledersiden
• Elitesatsingen i klubben skal følge den “røde tråden” i forhold til ferdigheter og utvikling i sportsplanen
• FKF skal være med å kjempe om kretsmesterskap og ha spillere på aldersbestemte krets- og landslag
• FKF skal være representert på nasjonale og internasjonale eliteturneringer
• Klubben skal hvert år utvikle spillere til egne A-lag eller andre toppklubber
• FKF skal fremme en toppidrettskultur gjennom samarbeid mellom lag og andre idretter
• Utvikle rollemodeller som er synlige og til stede for barn og unge i klubben

Organisasjon og økonomi:
FKF skal være en klubbstyrt organisasjon med sunn økonomi

• Klubben skal jobbe målrettet for å oppnå NFFs kvalitetsklubbsertifisering på
nivå 2
• Styret og administrasjonen skal sammen ha kompetanse og ferdigheter som dekker klubbens satsingsområder og kjerneaktivitet
• Klubbledelsen skal utvikle og implementere et rammeverk for drift av klubben med klare ansvarsområder og mandater for frivillige og ansatte
• God informasjonsflyt til og dialog med medlemmer og støttespillere skal være et satsningsområde
• Sørge for at klubben øker sitt inntektsgrunnlag gjennom innovative og nye inntektskilder
• Holde et kostnadsnivå som er tilpasset inntektene
• Lagledere og trenere i klubben må kjenne til og følge klubbens retningslinjer og rutiner

Klubbtilhørighet, frivillighet og bydel:
FKF skal være en positiv og synlig lagspiller i nærmiljøet.

• Klubben skal samarbeide med og knytte relasjoner til andre aktører i nærmiljøet
• Gjennom trening, kamp og sosiale aktiviteter skal FKF bidra til å skape sunne holdninger og verdier blant bydelens barn og ungdommer
• Klubben skal tilrettelegge for og motivere til frivillig innsats og engasjement i og for klubben
• FKF skal verdsette gode forbilder og bidra til å ta samfunnsansvar
• Frivillige i FKF-miljøet utgjør en viktig ressurs for klubben og skal inviteres til å utvikle og dele sin kompetanse til beste for klubben
• Klubbtilhørighet og stolthet vil skapes gjennom felles fotballaktiviteter
• Spillere, frivillige og ansatte skal vise hverandre respekt og dele opplevelser sammen som en klubb

# 2. FKFs verdigrunnlag

Verdier

Fotballglede
• Fotballgleden er bærebjelken i alt klubben foretar seg.
• Alle skal føle trivsel og mestring både på og utenfor fotballbanen.

Kvalitet
• Kvalitet skal kjennetegne all aktivitet i klubben.
• Fokus på kompetanse i alle ledd skal bidra til utvikling av klubben.

Felleskap
• Lagånd og klubbfølelse skal skape inkluderende miljø og varig vennskap.
• FKFere kjennetegnes av fair play, omtanke og respekt for andre

# 3. FKFs lover

Klubbens vedtekter bestemmes av årsmøtet og baserer seg på NIFs basislovnorm for Idrettslag.

*Lenke til FKFs lover

# 4. FKFs organisering

a. Organisasjonskart

Årsmøtet er FKFs øverste myndighet, og avholdes innen april hvert år. Årsmøtet innkalles av styret med minst èn måneds varsel. Alle FKFs medlemmer har adgang til årsmøtet. Se FKFs lover for mer informasjon om årsmøtet, stemmerett, valgbarhet osv.
FKF ledes og forpliktes av styret, som er FKFs høyeste myndighet mellom årsmøtene. Se FKFs lover for mer informasjon om styrets organisering og regulering av styrets plass i organisasjonen.
Daglig leder ansettes av styret og det er styret som har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Daglig leder er bindeleddet mellom styret og resten av organisasjonen.
Økonomimedarbeider er en administrativt ansatt medarbeider som har hovedansvaret for regnskap og tilstøtende oppgaver i samarbeid med eventuell ekstern samarbeidspartner (regnskapsfirma, revisor e.l.).
Kommunikasjonsansvarlig (overliggende ansvar) og kommunikasjonsmedarbeider (utøvende ansvar) har ansvaret for klubbens kommunikasjon internt og eksternt, inklusiv klubbens nettsider og sosiale medier.
Arrangementsansvarlig er den i FKF som har det overordnede ansvaret for klubbens arrangementer. Denne samarbeider med komiteer og ressurspersoner om avvikling av arrangementene.
Utstyrsansvarlig er den i FKF som er kontaktperson for klubbens utstyrsleverandør og bindeledd mellom utstyrsleverandør og FKFs administrasjon og medlemmer.
OHT-komité er en ressursgruppe som arbeider konkret inn mot Ove Helgesen Trophy. Dette er en selvstendig gruppe for kun dette arrangementet da dette er klubbens største enkeltstående arrangement.
Sportslig utvalg gutter elite har det overordnede sportslige ansvaret for A-lag herrer og guttelagene i FKFs utviklingsavdeling.
Sportslig utvalg gutter bredde har det overordnede sportslige ansvaret for guttelagene i FKFs barne- og breddeavdeling.
Sportslig utvalg jenter elite har det overordnede sportslige ansvaret for A-lag damer.
Sportslig utvalg jenter bredde har det overordnede sportslige ansvaret for jentelagene i FKFs barne- og breddeavdeling.
Sportslig leder herrer leder Sportslig utvalg gutter elite og har det daglige sportslige ansvaret for herrer A-lag.
Utviklingsansvarlig gutter har det daglige sportslige ansvaret for guttelagene i FKFs utviklingsavdeling.
Utviklingsansvarlig jenter har det daglige sportslige ansvaret for jentelagene i FKFs utviklingsavdeling.
Sportskoordinator har ansvar for koordinative sportslige oppgaver (påmelding av lag, treningstider osv) for alle lag på tvers av klubbens avdelinger.

b. Styret, komitéer og administrasjon
Styret 2017/18 Ansvarsområder
Styreleder: Kjell Tennfjord, Sport
Nestleder: Freddy Mossestad, Økonomi
Styremedlem: Hanne Hopland Larsen, Barn/samfunn
Styremedlem: Ferid Bisevac, Utstyr/anlegg/organisasjon
Styremedlem: Haakon Eliassen, Kommunikasjon
Styremedlem: Odd B. Hansen, Organisasjon/økonomi/anlegg
Varamedlem:: Tore Løvmo
Varamedlem: Kay  Morten Heldal

Kontrollkomite 2017/18
Leder: Trond Leganger
Medlem: Roy Wassberg
Medlem: Astrid M. Nordhaug
Varamedlem: Arne Larsen

Valgkomite: 2017/18
Leder: Lars Ove Moen
Medlem: Mona Slinde
Medlem: Eli Thomassen
Varamedlem: Frank Almenning

Administrasjon:
Daglig Leder: konstituert Elisabeth Mosleth, post@fkfyllingsdalen.no, 90 77 32 44
Økonomimedarbeider: Maj-Liss Methlie, maj-liss@fkfyllingsdalen.no, 91 53 34 66
Kiosk/vask/arrangement Ingrid S. Størseth, ingrid@fkfyllingsdalen.no, 41 60 83 05

c. Rollebeskrivelser
Sportslig leder
Utviklingsansvarlig gutter
Utviklingsansvarlig jenter
Arrangementsansvarlig
Oppstartsansvarlig
Dommeransvarlig
FIKS-ansvarlig
Kvalitetsklubb-ansvarlig
Overgangsansvarlig
Treningstid-ansvarlig
Utstyrsansvarlig
Politiattest-ansvarlig

d. Årsmøtet
Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
Protokoll FKF Årsmøte 2016

# 5. FKF-lagenes organisering
Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte rolle er avhengig av hvor mange roller oppgavene fordeles på. Oppgavene kan fordeles på flere, men det bør minimum være følgende roller rundt et lag:

# a. Trener
SUG/SUJ utarbeider nærmere beskrivelse.

# b. Lagleder / oppmann
SUG/SUJ utarbeider nærmere beskrivelse.

# c. Økonomiansvarlig
SUG/SUJ utarbeider nærmere beskrivelse.

# d. Foreldrekontakt
SUG/SUJ utarbeider nærmere beskrivelse.

# 6. Klubbdrift/rutiner

# a. Politiattest
Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere og reiseledere. Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Vi skal ha attest fra trenere, styremedlemmer, reiseledere og de som ofte kjører andre sine barn.
Retningslinjer politiattest FKF
NIFs Informasjon om politiattestordningen

# b. Kontingenter, avgifter, medlemskap
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.
Kontingent
Alle som ved årets start deltar på et FK-lag skal betale kontingent.
Kontingentsatser 2018
Barn 6-8 år Kr 1 700,-
Barn 9-12 år Kr 2 000,-
Bredde Kr 2 500,-
Ungdom Elite Kr 3 200,-
Senior Elite Kr 3 000,-
Veteran Kr 1 700,-
Stjerneserien Kr 1 700,-
Tillitsvalgt Kr 100,-*
Støttemedlem Kr 400,-
*Frivillig, men obligatorisk for å være stemmeberettiget ved årsmøte.
Alle nye innmeldinger skal gå via vårt elektroniske innmeldingsskjema.
Ved innmelding i løpet av året gjelder følgende satser:
Innmelding før 1/7: 100 % av gjeldende sats
Innmelding før 1/10: 60 % av gjeldende sats
Innmelding før 31/12: 25% av gjeldende sats
Betalt kontingent er en forutsetning for forsikring og spilleberettigelse.
Ved utmelding før 31.august kan den utmeldte få refundert 20% av innbetalt kontingent ved henvendelse til okonomi@fkfyllingsdalen.no.
Det har tidligere ikke vært søskenrabatt. Dette innføres nå med jk. 200,- og for maksimalt ett søsken.
Treningsavgift
Styret i FKF har vedtatt å innføre en treningsavgift for elitelagene pålydende kroner 100,- pr måned. Begrunnelsen for dette er at disse lagene trener mer og er dyrere å drifte enn klubbens øvrige lag. Disse faktureres 2 ganger i året. Det blir i februar og i august med kroner 600,- pr gang.
I forbindelse med sammenslåingen av Fyllingen Fotball og Løv Ham Fotball i 2011, ble det i eget årsmøte vedtatt at den nye klubben FK Fyllingsdalen overtok alle rettigheter og plikter fra de gamle klubbene. For aktiviteten på Varden gjelder det tilgang til banene, garderobene og Framohallen. Medlemskapet i Fyllingen Allianseidrettslag har fra sammenslåingen kostet 40 kroner per år per medlem og har vært sponset av klubben.
Norges Idrettsforbund har nå justert denne satsen til minimum kroner 100 per år per medlem og samtidig presisert at denne skal spesifiseres på medlemmenes kontingent. Det samme gjelder avgiften for å ha tilgang til klubbhuset. Vi må dessverre derfor legge disse avgiftene på årets faktura.

Det er en åpning for å stå utenfor allianseidrettslaget og klubbhuset siden medlemskapene her er personlige. Dersom man ikke ønsker å være medlem i Fyllingen Allianseidrettslag og ha rettigheter i klubbhuset, ber vi dere ta direkte kontakt med daglig leder via: post@fkfyllingsdalen.no – før forfallsdato for å motta treningsavgift pålydende kroner 100 pr måned i stedet. Dette kompenserer for de manglende medlemsskapene. For elitelagene vil en slik reservasjon medføre dobbel treningsavgift.
Som klubb er vi avhengig av å beholde våre rettigheter på Varden og beklager de ulemper dette måtte medføre for det enkelte medlem.

# c. Forsikring
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.
*Lenke til detaljer om fotballforsikring

# d. Arbeidsgiveransvar
Se økonomihåndbok

# e. Gjennomføring av hjemmekamper
SUG/SUJ utarbeider nærmere beskrivelse.

# f. Bruk av klubbhus og anlegg
FK Fyllingsdalen disponerer et av landets flotteste og mest komplette fotball-anlegg i Varden Idrettspark og på Fyllingsdalen Stadion.
Varden Amfi
Klubbens hovedbane består av et toppfotball-godkjent kunstgressdekke og alle nødvendige fasiliteter for toppfotball-arrangement. Blant annet tribune med ca 3 500 sitteplasser og tak, eget VIP-rom og gode kontorfasiliteter.
Varden Amfi eies og driftes av Bergen kommune, men bygging og oppgradering er i stor grad bekostet av Trond Mohn og med FK Fyllingsdalen som eneste bruker.
Øvrige kunstgressbaner på Varden
I tillegg til Varden Amfi består Varden Idrettspark av ytterligere tre kunstgressbaner, hvorav to full-størrelsesbaner og én syverbane. FK Fyllingsdalen er hovedbruker av alle disse baneflatene, men Bergen kommune er eier og ansvarlig for drift.
En fjerde kunstgressbane, som skal legges på grusbanen vis a vis Framohallen, er planlagt i løpet av 2017/18.
Fyllingsdalen Stadion
Fyllingsdalen Stadion ligger plassert utenfor Varden Idrettspark, vis a vis Oasen bydelssenter. Takket være en sjenerøs gave fra Trond Mohn ble det lagt kunstgress på banen i 2014.
FRAMOhallen
FRAMOhallen er en idrettshall beliggende i Varden Idrettspark. Hallen består blant annet av store aktivitetsflater, i tillegg til styrkerom, aerobicsal, klasserom og kontorer. FRAMOhallen er gitt av Trond Mohn.
Fyllingen Klubbhus
Fyllingen Klubbhus består av tre deler: én del som inneholder garderober og toaletter og som eies og driftes av Bergen kommune og én del som inneholder kontorlokaler, møterom og kjøkken. De to sistnevnte var inntil september 2017 eid av Stiftelsen Fyllingen IL Klubbhus, men er nå overdratt til Bergen kommune, som fra før eier den førstnevnte delen av bygget.

# g. Arrangementer
FKF Løveakademiet
utarbeider nærmere beskrivelse
FKFs Fotballskoler
arrangementsansvarlig utarbeider nærmere beskrivelse
FKF Møllerens Cup
arrangementsansvarlig utarbeider nærmere beskrivelse
FKF Vestbo Julecup
arrangementsansvarlig utarbeider nærmere beskrivelse
FKF Proffskole
utarbeider nærmere beskrivelse

# h. Dommere
Dommergruppen generelt
Klubben har gjort noen viktige grep for å heve kvaliteten og kontinuiteten vedrørende dommerstanden i klubben. Med bakgrunn i at klubben er en breddeklubb med mange medlemmer har vi en egen dommergruppe med Gunnar Haugvik som leder per. 1. juni 2014.
Rekrutteringsdommere/ungdom
Vi rekrutterer dommere fra egen bredde. Jenter og gutter blir informert via lagledere og trenere, og via vår egen web-side. De mellom 13- og 14 år blir klubbdommere og får dømme 5-og 7-kamper med fadder ordning fra rekrutteringsdommerne. De mellom 15- og 16 år får oppfølging fra erfarne dommere i dommergruppen.
Klubbdommere
Vi rekrutterer klubbdommere som får tett oppfølging fra våre egne rekrutteringsdommere og erfarne dommere. Lagledere og trenere er oppfordret til å oppmuntre og gi tilbakemeldinger på hver klubbdommer´ s innsats.
G/J-13
Alle som melder seg på som rekrutteringsdommere i aldersgruppen 14-15 år får automatisk dømme blant alle FKF´s hjemmekamper i aldersgruppen G/J-13. Erfarne dommere veileder dem. Lagledere og trenere er oppfordret til å oppmuntre og gi tilbakemeldinger til hver rekrutteringsdommers innsats.
Felles samlinger
Vi gjennomfører minst 3 samlinger per sesong. Før sesongstart, etter vårsemesteret og ved sesongslutt. Her legger vi inn en sosial profil for å gjøre dommergruppen til noe spesielt som man gleder seg til å delta i. I dette forumet får vi utvekslet erfaringer, gjennomgått spesielle situasjoner man ønsker feedback på og formidler viktig informasjon fra kretsen.
Fkfyllingsdalen.no
På Fyllingsdalen FK sin egen webside har dommergruppen egen spalteplass. Vi inviterer blant annet til dommerkurs via denne siden.
Fadderordning
Vi har målsatt at hver ny dommer skal få en fadder for oppfølging gjennom sesongen.
Tett samarbeid med kretsen
Vi samarbeider tett med kretsen. Via kretsen kan vi arrangerer klubbdommerkurs i egne lokaler. Kretsen gjennomfører rekrutteringsdommerkurs to ganger per sesong. Kretsen bistår oss ved gjennomføring av eget dommeropplegg i Mølleren cup.
FKF Møllerens cup
Denne cupen er et årlig arrangement med 9-er fotball i fokus. Et viktig mål er å gi ferske rekrutteringsdommere i kretsen et tilbud på mye dommerfaring med tilrettelagt veiledning gjennom en aktiv helg med mange dommeroppdrag.
FKF Vestbo Julecup
Denne populære cupen arrangeres hvert år fra november til slutten av desember. Det er tradisjonelt mange deltakende klubber. Den er en flott plattform til våre klubdommere som får en gylden anledning til å dømme mange kamper gjennom et tett program. De får mesterlære, tett oppfølging og personlig veiledning fra erfarne dommere i klubben

i. Retningslinjer materiell (korrigers i dialog med Ferid)
Umbro er FKFs utstyrspartner. FKF-kolleksjonen selges eksklusivt i FKF-butikken ved Sport Norge på Spelhaugen.
Alle trenere og lagledere, inntil maksimalt to pr påmeldte lag i serien, samt styret og ansatte, får en utstyrspakke som er lik én stk klubbgenser. Det vil bli arrangert egne kvelder for utdeling.
Klær til spillere kan kjøpes til klubbpriser i FKF-butikken. Se egen fane på nettsiden vår om FKF-butikken (Shop) for mer informasjon.
Treningsutstyr
Alle 6-åringer får hver sin 3er-ball, som skal vare frem til året man går inn i 9-årsklassen.
Fra og med 9-årsklassen får alle en firerball, som skal vare frem til man trer inn i ungdomsklassen (13 år).
Vester og paddehatter kan også hentes ut via FKF-butikken.
Alle lagene i ungdoms- og seniorfotballen får baller, vester og paddehatter. Utstyret skal vare i tre år og må leveres tilbake dersom laget brytes opp.
Lageret vil fylles opp fortløpende. Det må derfor tas forbehold om at det er nok på lager ved henvendelse til FKF-butikken.
Vimpler
Kostnaden for vimplene deles mellom klubben og laget, slik at laget betaler kr. 20,- pr vimpel man tar ut. Ved spesielle turneringer der klubben er invitert eller har kvalifisert seg, vil klubben dekke kostnaden for vimplene i sin helhet. Slike uttak av vimpler må avtales med administrasjonen og kan ikke tas ut fra FKF-butikken.
Keeperhansker
Klubben dekker maksimalt ett par keeperhansker pr keeper pr sesong. For keepere på elitelagene dekkes det for inntil kr. 600,- i keeperhansker pr sesong. For andre keepere i ungdoms- og seniorlagene dekkes ett par av typen Geometra Cup Glove (400 kr). For barnelagene dekkes ett par XGL 600 (129 kr).

j. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
I FKF følger vi NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.
FKFs Sportsplan legger de overliggende føringene for aktiviteten på barne- og ungdomsnivå. *Lenke til sportsplan

# 7. Økonomi – plan for økonomistyring

Lenke til Økonomihåndbok

# 8. Informasjon/kommunikasjon

Trenerforum
Klubbens sportslige utvalg er ansvarlige for å kalle inn til årlige trenerforum.
Foreldremøter
Alle FKF-lag bør kalle inn til foreldremøte i forkant av sesongen for å informere om lagets planer for sesongen.
FKFs hjemmeside
Under fanen «Om klubben» finner du klubbens historie. Våre visjoner og verdiger i kapittelet «Strategi og målsetting 2017-2020».
I kapitlet «Lover» er klubbens lover, godkjent av Norges Idrettsforbund. I kapitlet «Organisasjon» ligger vårt organisasjonskart med utfyllende tekst til de forskjellige verv med mandater i den sportslige organisasjonen.
Kapitelet «Æresmedlemmer» er det listet opp klubbens æresmedlemmer, som har tatt med seg sitt æresmedlemskap fra Fyllingen Fotball og Løv-Ham, vedtatt i forbindelse med sammenslåingen.
I samme fane har vi også kapitlet FKFs økonomihåndbok, dette er en viktig del av klubbens drift, vi oppfordrer alle lagledere å sette seg inn i denne.
I fanen «Skjemaer» er alle skjemaer til bruk for medlemmene lagt inn. Alle kan laste disse ned ved behov.
I fanen «Sport» er FKFs Sportsplan lagt inn. Dette er de sportslige ansvarlige og treneres veiledning, støtte og påbud i sportslig utvikling og planlegging.
I denne fanen ligger treningstider, dommere og cup invitasjoner.
Sosiale medier
Haakon Eliassen/komm.ansv
Lagledermøter
Klubben skal hvert år arrangere et Årlig møte for klubbens avdelinger. SUG/SUJ er ansvarlig for innkalling og forberedelse av møtet.

# 9. Rekrutteringsplan

Rollebeskrivelse rekrutteringsansvarlig og plan for rekrutteringsarbeid: Oppstartsansv rollebeskrivelse

# 10. Utdanning/Kompetanse

FKFs enorme aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og ungdom, gutter som jenter. Kriteriene for utdanning/kompetanse på nivå 1 i kvalitetsklubbsystemet legger også føringer.
Styret
Styret utarbeider plan for lederutdanning for personer i klubben i og utenfor styret.
Trenere
SUG/SUJ/SUE utarbeider plan for trenerutdanning.

# 11. Årshjul/aktivitetskalender

Fotballåret har sin egen syklus. Det er tidsfrister å forholde seg til, «må-oppgaver» og en rekke ting som skal på plass for å gjøre fotballhverdagen best mulig for flest mulig. For å sikre ryddighet og oversikt vil vi her legge ut klubbens årshjul.
Daglig leder koordinerer prosess med å utarbeide fullstendig årshjul for klubben.

# 12. Utmerkelser

Liste over FKFs æresmedlemmer.
FKF har siden sammenslåingen enda ikke tildelt noe æresmedlemsskap, men det ble ved sammenslåingen vedtatt og overføre æresmedlemsskapene som Løv-Ham og Fyllingen hadde tildelt.
Æresmedlemmer Klubb Tildelt år
Gunnar Sælemyr Fyllingen 1966
Rune Fyllingen Fyllingen 1996
Tom Knudsen Fyllingen 1998
Trond Mohn Fyllingen 1998
Nina Sundsbakk Christiansen Fyllingen 2006
Odd B Hansen Fyllingen 2012
Tor Stokke Fyllingen 2012
Arne Larsen Løv-Ham 2014